Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrężnej 17 M, 81-822 Sopot, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 00000315253, NIP: 584 266 08 57, REGON: 220669715, kapitał zakładowy spółki 194 000 PLN.
Z Administratorem danych osobowych w sprawie Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się listownie pod adresem: aleja Niepodległości 942, 81-861 Sopot oraz poprzez pocztę e-mail: daneosobowe@nat.travel.pl

II. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych (przedstawienie Oferty) oraz w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług turystycznych, rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, a także realizacji prawnie uzasadnionych interesów Nowak Adventure Travel Sp. z o.o, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej.

III. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy). Jeśli dane osobowe są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to będą one przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

IV. Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym zakresie, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, innym odbiorcom tj.: pracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania, przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Nowak Adventure Travel Sp. z o.o na podstawie zawartych umów. W celu realizacji umowy zawartej z Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

V. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

VI. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić skorzystanie z usług Nowak Adventure Travel Sp. z o.o.

VII. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Skontaktuj się z nami

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search