§1
Postanowienie Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu, w szczególności zasady realizacji Voucherów Zniżkowych wydawanych przez Reklamodawcę, na organizowane przez Reklamodawcę wyjazdy turystyczne.
2. Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
Program – program rabatowy prowadzony wspólnie przez Reklamodawcę oraz Partnerów w celach marketingowych i reklamowych Reklamodawcy;
Reklamodawca – Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrężnej 17 M, 81-822 Sopot, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 00000315253, NIP: 584 266 08 57, REGON: 220669715, tj. przedsiębiorca, który wydaje Partnerowi w ramach Programu indywidualnie określoną ilość Voucherów Zniżkowych, w celu ich wprowadzenia do obrotu;
Partner – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. prawo przedsiębiorców ( Dz. U. 2018.646 z dnia 2018.03.30) uczestniczący w Programie, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wprowadza do obrotu Vouchery Zniżkowe Reklamodawcy;
Posiadacz Vouchera – wskazana imiennie ( imię i nazwisko ) osoba fizyczna, która przedstawi Reklamodawcy Voucher Zniżkowy, w celu realizacji usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
Voucher Zniżkowy – reklama działalności gospodarczej Reklamodawcy w formie papierowej, stanowiąca jednocześnie znak legitymacyjny, uprawniający Posiadacza Vouchera Zniżkowego do jego wymiany na usługę Reklamodawcy opisaną w tym znaku, na warunkach tam określonych, w szczególności określająca wartość zniżki. Znak ten nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może być z niego wydawana reszta w gotówce. Każdy Voucher Zniżkowy opatrzony jest unikalnym numerem seryjnym.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2
Zasady działania Programu

1. Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, korzystające z usług oferowanych przez Partnera. Skorzystanie z oferty Partnera upoważnia do uzyskania zniżki na usługę Reklamodawcy. Zniżka przyznawana jest w formie Vouchera Zniżkowego, uprawniającego jego Posiadacza do wymiany na usługę Reklamodawcy opisaną w tym znaku, na warunkach tam określonych. Voucher Zniżkowy nie może zostać odstąpiony osobom trzecim.
2. Zniżkę w ramach Programu można otrzymać i zrealizować tylko raz, nie jest możliwe częściowe skorzystanie ze zniżki. Należy to zrobić przed upływem terminu ważności zaznaczonym na otrzymanym Voucherze Zniżkowym. Zniżka nie podlega wymianie na gotówkę, nie można łączyć jej z innymi zniżkami.
3. Posiadacz Vouchera Zniżkowego zobowiązany jest do przekazania oryginału Vouchera Zniżkowego Reklamodawcy. Reklamodawca może odmówić realizacji usługi w przypadku przekazania Vouchera Zniżkowego uszkodzonego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie jego pełnego numeru, jak i w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności Vouchera Zniżkowego.
4. Informacje zawarte w każdym z Voucherów Zniżkowych w zakresie wykonania usługi na rzecz Posiadacza Vouchera nie będą stanowić oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz będą stanowić wymagalne z chwilą okazania nienaruszonego i niezniszczonego Vouchera Zniżkowego, roszczenie do wykonania świadczenia tam opisanego przez Reklamodawcę na rzecz Posiadacza Vouchera.
5. Limit kwotowy na Voucherze Zniżkowym wyrażony jest w złotych polskich ( PLN ) i stanowi maksymalną wartość usługi, którą Posiadacz Vouchera Zniżkowego może nabyć od Reklamodawcy na podstawie Vouchera Zniżkowego.
6. Termin ważności Vouchera Zniżkowego wynosi dwa lata od daty jego wprowadzenia do obrotu przez Partnera. Niewykorzystany w w/w terminie Voucher Zniżkowy przepada, bez prawa do rekompensaty lub zwrotu.
7. Reklamodawca oraz Partner nie odpowiadają za utratę, zniszczenie oraz kradzież Vouchera Zniżkowego wprowadzonego do obrotu.

§3
Dane Osobowe Posiadacza Vouchera

1. Administratorem danych osobowych Posiadaczy Voucherów jest Reklamodawca, tj. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrężnej 17 M, 81-822 Sopot, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 00000315253, NIP: 584 266 08 57, REGON: 220669715, kapitał zakładowy spółki 194 000 PLN. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO w celach związanych z udziałem w programie „Voucher NAT”, w tym realizacją Vouchera Zniżkowego oferowanego przez Reklamodawcę oraz związanej z nim realizacją umowy o usługi turystyczne.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji Vouchera Zniżkowego oraz związaną z nim realizacją umowy o usługi turystyczne.
4. W każdej chwili Posiadaczowi Vouchera przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Reklamodawca przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Posiadacza Vouchera lub jego dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Zgodnie z RODO, Posiadaczowi Vouchera przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

6. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić skorzystanie z usług Reklamodawcy.
7. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
8. W każdej chwili Posiadaczowi Vouchera przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

§4
Postanowienia końcowe

1. Posiadacz Vouchera, wraz z jego otrzymaniem oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: www.nat.travel Reklamodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez konieczności podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przed zmianą.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.07.2018 r.
4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

Skontaktuj się z nami

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search